Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.533 New Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με την νέα διαδικασία του ΕΟΠΥΥ

Η διαδικασία προσαρμογής των εκδόσεων για τα Αναπνευστικά είναι σε εξέλιξη μέχρι την τελική οριστικοποίηση των διαδικασιών από το ΕΔΑΠΥ-ΕΟΠΥΥ και την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας. Θεωρούμε ότι κάθε εγκατάσταση SoftOne που διαχειρίζεται αναπνευστικά διαθέτει το module Serial Numbers στην εγκατάσταση του (δείτε και τις προηγούμενες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν).

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων με Serial Number
Κατά την επιλογή του είδους από τα Εγκατεστημένα Serial Number, υπολογίζονται αυτόματα οι ημέρες ενοικίασης έως την ημερομηνία της εκτέλεσης και συμπληρώνονται μαζί με το είδος και το SN στην γραμμή που έχει επιλέξει ο χρήστης. Κατά την αποστολή στο eΔΑΠΥ, πλέον χρησιμοποιείτε η ποσότητα της γραμμής, ως ημέρες ενοικίασης.

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων – Ιστορικό SN
Προστέθηκε η λειτουργία Ιστορικό Serial Number, για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκτέλεση περισσότερα από ένα σειριακά.

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων – Δεκαδικά
Τα δεκαδικά ψηφία στα πεδία Τιμή Λιανικής και Τιμή/Τεμ., πλέον μπορούν να ρυθμιστούν από τα γενικά στοιχεία της εταιρίας για τις ρυθμίσεις των Τιμών.

Υλικά Αποζημίωσης – Πλαφόν Συνταγής και Μέγιστη Ποσότητα
Δημιουργήθηκε έλεγχος για το πλαφόν συνταγής προς τον ΕΟΠΥΥ και την μέγιστη ποσότητα που μπορεί να εκτελεστεί για μια γνωμάτευση, σύμφωνα με τις τιμές που συμπληρώνονται στην καρτέλα Υλικά Αποζημίωσης. Εάν οι τιμές είναι μηδενικές τότε δεν πραγματοποιείται έλεγχος.

Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Λαμβάνονται υπόψιν πλέον οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, για τους οποίους μπορεί να γίνει δαπάνη μόνο για φάρμακα και όχι για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ενημερώνεται η ασφαλιστική τους κάλυψη ως Μη Αποδεκτός Ασφαλιστικός Φορέας.

Εκτυπώσεις Άυλων Barcode
Στην εκτύπωση Κατάσταση Διαθέσιμων Άυλων, προστέθηκαν τα πεδία Κωδ.Εργοστασίου, Τεχνικός Κωδικός και Κωδ.Barcode. Στην εκτύπωση Κινήσεις Άυλων Barcode, προστέθηκε ο αριθμός της εκτέλεσης.

Update  14/10/2022

Έλεγχος S/N που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα
Προστέθηκε έλεγχος κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης, για τα Serial Number που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που καλύπτει η εκτέλεση. Η αποθήκευση της εκτέλεσης με Serial Number που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί, επιτρέπεται μόνο από τους Admin του eΔΑΠΥ.

Ημέρες επικάλυψης Αναπνευστικών
Ενημερώθηκε ο κανόνας, για να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στους κωδικούς των συμπυκνωτών οξυγόνων αλλά και να γίνονται πλέον οι υπολογισμοί ανάλογα με τις ημέρες ενοικίασης. Ο κανόνας προειδοποιεί εάν υπάρχει επικάλυψη με προηγούμενη εκτέλεση, υπολογίζει τις ημέρες επικάλυψης καθώς και το ανάλογο ποσό με το οποίο πρέπει να εκτελεστεί η γνωμάτευση.
Εκτελέσεις παροχής υπηρεσιών αναπνευστικών με επικάλυψη ημερομηνιών
Οι γνωματεύσεις των μηχανημάτων με ενοίκιο μπορούν και ανανεώνονται μέχρι και 10 μέρες πριν λήξουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη των ημερομηνιών με την προηγούμενη γνωμάτευση. Να υπολογίζονται οι ημέρες επικάλυψης, καθώς και το ανάλογο ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από την αξία του είδους
Στην τιμή αποζημίωσης του είδους πρέπει να είναι καταχωρημένη η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και όχι η ημερήσια (π.χ. στους Συμπυκνωτές Οξυγόνου η μηνιαία τιμή αποζημίωσης είναι 75 € και η ημερήσια υπολογίζεται με βάση τις ημέρες του μήνα).
Δημιουργούμε έναν νέο κανόνα με τα εξής στοιχεία:
Ενότητα: Εκτελέσεις
Πίνακας: CCCPRESCLINES
Συμπεριφορά: Απαγόρευση

“ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ημερομηνία εκτέλεσης επικαλύπτει το χρονικό διάστημα της προηγούμενης εκτέλεσης για το υλικό\n” + catName + “.\nΗμέρες επικάλυψης: ” + overlapDays + “\nΑναμενόμενες Ημέρες Ενοικίασης: ” + (totalDays – overlapDays) + “\nΑξία ΕΟΠΥΥ με ημέρες επικάλυψης: ” + overlapValue + ” €”

Συνθήκη:

// Ο κανόνας ισχύει μόνο για την κατηγορία 7 – Αναπνευστικά – Ενοίκιο
// – Παροχή Οξυγόνου
// EKTOΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ KAI Οξυγονοθεραπεία με αέριο
return CCCEXECPRES.CCCCONTRCAT == 7 && CCCPRESCLINES.X_CATCODE !=”10018″ && CCCPRESCLINES.X_CATCODE != “00019”;

Απαίτηση:

// Id εκτέλεσης
execId = CCCEXECPRES.CCCEOPFINDOC;
// Κατηγορία είδους γραμμής
catName = CCCPRESCLINES.X_CATNAME;
// Ημερομηνία Εκτέλεσης
trnDate= CCCEXECPRES.TRNDATE;
// Ημέρες Γνωμάτευσης
totalDays = (CCCEXECPRES.ENDDATE – CCCEXECPRES.STARTDATE).TotalDays + 1;
// Ημέρες Εκτέλεσης
execDays = CCCEXECPRES.TOTALQTY;
// Ασθενής
patient = CCCEXECPRES.PATIENT;
// Υλικά εκτέλεσης
mtrlCatCodes = GetValues(CCCPRESCLINES, null, null, “X_CATCODE”);
// Κωδικοί Οξυγονοθεραπείας
oxygenCodes = Array(“42262”, “42263”, “42264”, “42265”, “00015”, “00019”, “10018”);
// Κωδικοί CPAP, BPAP, Αναπνευστήρα
cpapCodes = Array(“00008”, “00017”, “00027”, “00261”, “00468”, “00580”, “H99992”);
if(oxygenCodes.Intersect(mtrlCatCodes).Any()) {
mtrlCodes = oxygenCodes.Concat(mtrlCatCodes).ToArray();
}
else if (cpapCodes.Intersect(mtrlCatCodes).Any()) {
mtrlCodes = cpapCodes.Concat(mtrlCatCodes).ToArray();
}
else {
mtrlCodes = mtrlCatCodes;
}
// Τιμές αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ ανά μήνα και ημέρα
eopValue = CCCPRESCLINES.PRICERMAX;
eopValuePerDay = eopValue / totalDays;
// Αξία γραμμής εκτέλεσης
execValue = CCCPRESCLINES.EOPVAL;
// Ημέρες επικάλυψης
overlapDays = GetOverlapDaysByCode(execId, patient, trnDate, mtrlCodes);
// Αξία ανάλογα με τις ημέρες επικάλυψης
overlapValue = Math.Round(eopValue – (eopValuePerDay * overlapDays), 2);
return (overlapDays == 0 || (totalDays – overlapDays) >= execDays) && overlapValue >= execValue;

Bug Fix
1. Σφάλμα κατά την επιλογή Serial Number από την εργασία Εγκατεστημένα Serial
2. Σφάλμα κατά την εκτέλεση, εάν η τιμή στο πεδίο Πλαφόν Συνταγής στον πίνακα Υλικά Αποζημίωσης ήταν Null.

Προσοχή! Μόνο για αναβάθμιση από έκδοση < 1.15.519: Τρέχουμε τα Migrations Version 519

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.533 New Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με την νέα διαδικασία του ΕΟΠΥΥ